simple site templates


Смерови

Решењем од 03.06.1994. године Министарства просвете Репу- блике Србије Хемијско- технолошка школа «Божидар Ђорђевић Кукар» верификована је да испуњава услове за даље обављање образовно-васпитног рада за подручје рада хемија,неметали и графичарство у трогодишњем и четворогодишњем трајању, а решењем од 27.01.2004. године Министарства просвете РС за подручје рада личне услуге и остало у трогодишњем трајању. Решењем од 21.06.2006. год. Министарства просвете Републике Србије школа је верификована да испуњава услове за обављање образовно-васпитног рада у образовним профилима техничар за заштиту животне средине и техничар за индустријску фармацеутску технологију подручја рада хемија, неметали и графичарство. Од школске 2011/2012. године и за средње стручно образовање за подручје рада геологија, рударство и металургија у трајању од четири године.

Образовни профили четворогодишњег трајања

Хемијско-технолошки техничар,
Техничар за заштиту животне средине,
Техничар за индустријску фармацеутску технологију,
Хемијски лаборант,
Техничар штампе,
Техничар графичке дораде и
Техничар за рециклажу

Образовни профили трогодишњег трајања

Мушки фризер, женски фризер
Израђивач хемијских производа

Ванредно полагање


Календар ванредног полагања биће ажуриран сваког испитног рока.

Хемијско-Технолошка школа Лесковац