Смерови

Решењем од 03.06.1994. године Министарства просвете Репу- блике Србије Хемијско- технолошка школа «Божидар Ђорђевић Кукар» верификована је да испуњава услове за даље обављање образовно-васпитног рада за подручје рада хемија,неметали и графичарство у трогодишњем и четворогодишњем трајању, а решењем од 27.01.2004. године Министарства просвете РС за подручје рада личне услуге и остало у трогодишњем трајању. Решењем од 21.06.2006. год. Министарства просвете Републике Србије школа је верификована да испуњава услове за обављање образовно-васпитног рада у образовним профилима техничар за заштиту животне средине и техничар за индустријску фармацеутску технологију подручја рада хемија, неметали и графичарство. Од школске 2011/2012. године и за средње стручно образовање за подручје рада геологија, рударство и металургија у трајању од четири године.

Образовни профили четворогодишњег трајања

  1. Хемијско-технолошки техничар,
  2. Техничар за заштиту животне средине,
  3. Техничар за индустријску фармацеутску технологију,
  4. Хемијски лаборант,
  5. Техничар штампе,
  6. Техничар графичке дораде и
  7. Техничар за рециклажу

Образовни профили трогодишњег трајања

  1. Мушки фризер, женски фризер
  2. Израђивач хемијских производа