Техничар за заштиту животне средине

Техничар за заштиту животне средине, релативно, је нов образовни профил у нашој школи уведен кад и техничар за индустријску фармацеутску технологију од школске 2005/2006. године.

Овај образовни профил омогућава запослење у растућој области заштите животне средине. У текућим годинама ова област постаће све важнија како се приближавамо Европској унији и њиховим стандардима. Свако индустријско постројење мораће да ради по одређеним прописима како би се смањио степен загађености животне средине, а самим тим биће тражени стручњаци у овој области.

Техничар за заштиту животне средине :

  • врши праћење и евидентирање емисије штетних материја у технолошким процесима;
  • врши праћење интензитета коришћења сировина у процесима;
  • предлаже превентивне мере;
  • мери и прати поремећаје загађења у индустрији, термоелектранама, топланама, фабрикама пијаће воде, комуналним водама, постројењима за прераду отпадних вода, постројењима за прераду чврстог отпада, депонијама, рециклажним постројењима, животној средини, итд.;
  • стара се о правилном складиштењу хемикалија и отпадних материјала;
  • врши физичка, хемијска и остала микробиолошка испитивања воде, ваздуха и тла и ради на припремама за њихово пречишћавање;
  • ради на управљању рециклаже отпада;
  • стара се о примени прописа;
  • систематизује податке и прослеђује надлежним стручним лицима.

Након четворогодишње школе постоји могућност запослења у следећим областима привреде: хемијској индустрији, рударству и металургији, пољопривреди и шумарству, производњи енергије и преради сирове нафте, прехрамбеној индустрији, текстилној индустрији, преради индустријских и отпадних вода, преради и одлагање чврстог отпада, комуналног отпада, складиштења сировина и енергетике, саобраћају, преради воде за пиће, преради индустријских и отпадних вода, рециклажи чврстог и течног отпада, припреми за транспорт штетних и опасних материја, агенцијама за заштиту животне средине, општинским и другим инспекцијским службама.

Након завршене школе ученици могу одабрати и пут даљег школовања на готово свим факултетима и високим струковним школама.