Хемијско-технолошки техничар

Образовни профил хемијско-технолошки техничар образује кадрове за хемијску индустрију. Настава обухвата теоријске часове из општеобразовних и стручних предмета и часове вежби које се изводе у лабораторијама. Вежбе се изводе у четири лабораторије различитог типа које су адекватно опремљене. У њима ученици изводе вежбе и испитивања везана за технолошку групу предмета као што су неорганска, хемијска технологија и органска хемијска технологија. Знање стечено на теоријским часовима ученици примењују у лабораторијама кроз разне интересантне огледе и различита мерења везана за хемијску групу предмета. Стечена теоријска и практична знања и вештине обезбеђују ученицима да се након завршене средње школе успешно укључе у рад погонских и других лабораторија друштвеног и приватног сектора. Такође, ученицима је омогућено даље школовање на готово свим факултетима и стуковним школама.