Хемијски лаборант

Традиционални образовни профил у нашој школи који постоји од самог оснивања школе и даље привлачи највећи број осмака који уписују школу хемијске струке.

У оквиру овог образовног профила ученик стиче знања и вештине да:

  • примењује мере заштите на раду;
  • врши узорковање сировина, полупроизвода и готових производа;
  • врши контролу пратеће документације о квалитету сировина;
  • врши испитивања физичких и хемијских својстава сировина, полупроизвода и готових производа;
  • прикупља, обрађује и систематизује податке мерења, контроле и испитивања;
  • прослеђује информације надлежним стручним службама;
  • одржава, припрема и рукује опремом и инструментима у лабораторији;
  • примењује мере за заштиту животне средине.

Хемијски лаборанти раде са хемијским супстанцама. Извођење лабораторијског поступка почиње припремањем и вагањем материјала према технолошкој рецептури.

Лаборант према захтевима процеса, намешта опрему за постизање задатих параметара: температуре, притиска, трајања процеса и других... У зависности од врсте лабораторије, хемијски лаборант изводи и надзире једноставне, стандардне физичко-хемијске реакције у хемијским лабораторијама, једноставне технолошке операције у лабораторијама које симулирају технолошке процесе и биолошке поступке у биохемијским лабораторијама.

По завршетку школе ученицима се пружа могућност укључивања у свет рада хемијских лабораторија или наставак школовања на готово свим факултетима.